Desinfecció

La presència de microorganismes, en ambients interiors, per sobre de determinats llindars representa un risc potencial per a la salut pública. Amb vista a evitar que es produeixi aquesta situació, és necessari establir mesures de prevenció i control dirigides a la reducció de la taxa microbiana fins a nivells considerats segurs.

La desinfecció ha de ser sempre posterior a la neteja, excepte contraindicació específica. Amb caràcter general, la desinfecció només ha de realitzar-se en aquells casos en els quals el programa de neteja sigui insuficient per al control del risc.

Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

S’ha observat que la supervivència del coronavirus en superfícies és molt variable (entre 2 hores i 9 dies) i per això és recomanable que s’intensifiquin els procediments de neteja i desinfecció habituals.

Aquestes actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements o zones que poden tenir mes contacte amb les mans.